Безкоштовні послуги

 • Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарниx умовах
  • Первинний огляд пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові
   безкоштовно
  • Визначення групи крові і резус фактору
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор))
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ))
   безкоштовно
  • Глюкоза в цільній крові або сироватці крові
   безкоштовно
  • С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення)
   безкоштовно
  • Дослідження спинномозкової рідини;
   безкоштовно
  • Тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2
   безкоштовно
  • Загальний аналіз сечі
   безкоштовно
  • Бактеріологічні дослідження
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження;
   безкоштовно
  • Цитологічні дослідження
   безкоштовно
  • Патоморфологічні дослідження
   безкоштовно
  • Інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Електрокардіографія (ЕКГ)
   безкоштовно
  • Ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії
   безкоштовно
  • Ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо)
   безкоштовно
  • Рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі
   безкоштовно
  • Магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;
   безкоштовно
  • Інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
   безкоштовно
  • Проведення хірургічних операцій.
   безкоштовно
  • Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
   безкоштовно
  • Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів
   безкоштовно
  • У випадку виявлення новоутворення під час ургентного або планового оперативного втручання - проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).
   безкоштовно
  • Наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної комісії щодо планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення.
   безкоштовно
  • Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.
   безкоштовно
  • Своєчасне знеболення (при необхідності, анестезіологічне забезпечення) на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
   безкоштовно
  • Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
   безкоштовно
  • Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
   безкоштовно
  • Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
   безкоштовно
  • Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Проведення заходів з профілактики захворювань.
   безкоштовно
  • Харчування пацієнтів в умовах стаціонару
   безкоштовно
 • Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
  • Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові;
   безкоштовно
  • Визначення групи крові і резус фактору;
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));
   безкоштовно
  • Ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
   безкоштовно
  • Ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-0 (ASLO, кількісне визначення));
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
   безкоштовно
  • Визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;
   безкоштовно
  • Глікозильований гемоглобін в цільній крові;
   безкоштовно
  • Дослідження спинномозкової рідини;
   безкоштовно
  • Аналіз сечі загальний;
   безкоштовно
  • Мікроальбумін у сечі;
   безкоштовно
  • Ацетон в сечі;
   безкоштовно
  • Копрограма
   безкоштовно
  • Тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2
   безкоштовно
  • Бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу
   безкоштовно
  • Інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Електрокардіографія (ЕКГ)
   безкоштовно
  • Ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії
   безкоштовно
  • Ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо)
   безкоштовно
  • Рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням)
   безкоштовно
  • Магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням)
   безкоштовно
  • Інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів
   безкоштовно
  • Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією
   безкоштовно
  • Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду
   безкоштовно
  • Проведення заходів із профілактики захворювань
   безкоштовно
  • Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Переведення за потреби пацієнтів в інші заклади (підрозділи) для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Харчування пацієнтів в умовах стаціонару
   безкоштовно
 • Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарниx умовах
  • Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті.
   безкоштовно
  • Проведення термінової нейровізуалізації (КТ або МРТ) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (не пізніше 60 хвилин з моменту звернення пацієнта/пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт, який/яка є кандидатом для проведення тромболізису, в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги та не пізніше 24 годин з моменту звернення усіх інших пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта/пацієнтки для проведення нейровізуалізації.
   безкоштовно
  • Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін)
   безкоштовно
  • Глюкоза в цільній крові або сироватці крові
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МИВ))
   безкоштовно
  • Загальний аналіз сечі
   безкоштовно
  • Інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • КТ або МРТ (у цілодобовому режимі)
   безкоштовно
  • ЕКГ (у цілодобовому режимі)
   безкоштовно
  • УЗД з проведенням доплерографії
   безкоштовно
  • Інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами, із лабораторним та нейровізуалізаційним контролем після її проведення.
   безкоштовно
  • Застосування ендоваскулярних методів лікування за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
   безкоштовно
  • Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   безкоштовно
  • Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при поступленні та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 годин після госпіталізації).
   безкоштовно
  • Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 годин після госпіталізації.
   безкоштовно
  • Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.
   безкоштовно
  • Проведення заходів із вторинної профілактики інсульту.
   безкоштовно
  • Направлення пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров’я для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затверджених головним лікарем/медичним директором клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді інсульту та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді інсульту.
   безкоштовно
  • Оцінка тяжкості порушень життєдіяльності на момент виписки за модифікованою шкалою Ренкіна (МШР).
   безкоштовно
  • Розроблення та організація навчання для родини / доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов’язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.
   безкоштовно
  • Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
   безкоштовно
  • Забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та препаратами для ентерального харчування.
   безкоштовно
 • Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторниx умовах
  • Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові
   безкоштовно
  • Морфологічне дослідження клітин крові
   безкоштовно
  • Визначення групи крові і резус фактору
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін)
   безкоштовно
  • Ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові
   безкоштовно
  • Ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-0 (ASLO, кількісне визначення))
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ))
   безкоштовно
  • Тести на тропонін
   безкоштовно
  • Вітамін Д
   безкоштовно
  • Глюкоза в цільній крові або сироватці крові
   безкоштовно
  • Глікозильований гемоглобін
   безкоштовно
  • Загальний аналіз сечі;
   безкоштовно
  • Копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин; - кал на гельмінтів;
   безкоштовно
  • Дослідження спинномозкової рідини
   безкоштовно
  • Дослідження на онкологічні маркери
   безкоштовно
  • Інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
   безкоштовно
 • Езофагогастродуоденоскопія
  • Колоноскопія
   • Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям
    • Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричинено коронавірусом SARS-CoV-2
     Онлайн запис