Безкоштовні послуги

 • Хірургічні операції дорослим у стаціонарниx умовах
  • Первинний огляд пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові
   безкоштовно
  • Визначення групи крові і резус фактору
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор))
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ))
   безкоштовно
  • Глюкоза в цільній крові або сироватці крові
   безкоштовно
  • С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення)
   безкоштовно
  • Дослідження спинномозкової рідини;
   безкоштовно
  • Тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2
   безкоштовно
  • Загальний аналіз сечі
   безкоштовно
  • Бактеріологічні дослідження
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження;
   безкоштовно
  • Цитологічні дослідження
   безкоштовно
  • Патоморфологічні дослідження
   безкоштовно
  • Інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Електрокардіографія (ЕКГ)
   безкоштовно
  • Ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії
   безкоштовно
  • Ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо)
   безкоштовно
  • Рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі
   безкоштовно
  • Магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;
   безкоштовно
  • Інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
   безкоштовно
  • Проведення хірургічних операцій.
   безкоштовно
  • Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
   безкоштовно
  • Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів
   безкоштовно
  • У випадку виявлення новоутворення під час ургентного або планового оперативного втручання - проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).
   безкоштовно
  • Наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної комісії щодо планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення.
   безкоштовно
  • Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.
   безкоштовно
  • Своєчасне знеболення (при необхідності, анестезіологічне забезпечення) на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
   безкоштовно
  • Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
   безкоштовно
  • Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
   безкоштовно
  • Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
   безкоштовно
  • Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Проведення заходів з профілактики захворювань.
   безкоштовно
  • Харчування пацієнтів в умовах стаціонару
   безкоштовно
 • Хірургія одного дня
  • Забезпечення планової госпіталізації пацієнта/пацієнтки при наявності в нього/неї відповідного обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання, виконаних на амбулаторному етапі надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   безкоштовно
  • Забезпечення огляду пацієнта/пацієнтки лікуючим лікарем перед наданням медичної послуги.
   безкоштовно
  • Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом.
   безкоштовно
  • Проведення лабораторних обстежень у разі виникнення ускладнень
   безкоштовно
  • Проведення у разі виникнення ускладнень додаткових інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, у тому числі ЕКГ, рентгендослідження, УЗД тощо.
   безкоштовно
  • Проведення медичної підготовки пацієнта/пацієнтки до діагностичного, лікувально-діагностичного втручання або оперативного лікування, яке не може бути проведеним в амбулаторних умовах.
   безкоштовно
  • Проведення анестезіологічного забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур.
   безкоштовно
  • Проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 годин в умовах стаціонару.
   безкоштовно
  • Проведення при наявності показань гістологічного, цитологічного досліджень матеріалу, отриманого при проведенні втручань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   безкоштовно
  • Забезпечення медичного спостереження за пацієнтом після оперативного лікування або іншого втручання профільним лікарем-спеціалістом, медсестринським персоналом, а також лікарем-анестезіологом у разі проведення анестезіологічного забезпечення.
   безкоштовно
  • Забезпечення післяопераційного знеболення при наявності показань відповідно до типу операційного втручання.
   безкоштовно
  • Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
   безкоштовно
  • Надання пацієнту/пацієнтці рекомендацій щодо подальшого медикаментозного та відновлювального лікування в амбулаторних умовах та тактики дій при розвитку будь-яких ускладнень.
   безкоштовно
  • Навчання пацієнта/пацієнтки та/або осіб, які здійснюватимуть догляд за пацієнтом/пацієнткою після виписки зі стаціонару одного дня, основ післяопераційного догляду вдома.
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта/пацієнтки з дотриманням подальшої маршрутизації пацієнта.
   безкоштовно
  • Забезпечення госпіталізації пацієнта/пацієнтки у профільне стаціонарне відділення при виникненні ускладнень під час перебування пацієнта/пацієнтки в стаціонарі одного дня та наявності показань до цілодобового спостереження та лікування.
   безкоштовно
 • Стаціонарна допомога дорослим без проведення хірургічних операцій
  • Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові;
   безкоштовно
  • Визначення групи крові і резус фактору;
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));
   безкоштовно
  • Ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
   безкоштовно
  • Ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-0 (ASLO, кількісне визначення));
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
   безкоштовно
  • Визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;
   безкоштовно
  • Глікозильований гемоглобін в цільній крові;
   безкоштовно
  • Дослідження спинномозкової рідини;
   безкоштовно
  • Аналіз сечі загальний;
   безкоштовно
  • Мікроальбумін у сечі;
   безкоштовно
  • Ацетон в сечі;
   безкоштовно
  • Копрограма
   безкоштовно
  • Тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2
   безкоштовно
  • Бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу
   безкоштовно
  • Інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Електрокардіографія (ЕКГ)
   безкоштовно
  • Ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії
   безкоштовно
  • Ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо)
   безкоштовно
  • Рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням)
   безкоштовно
  • Магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням)
   безкоштовно
  • Інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів
   безкоштовно
  • Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією
   безкоштовно
  • Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду
   безкоштовно
  • Проведення заходів із профілактики захворювань
   безкоштовно
  • Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Переведення за потреби пацієнтів в інші заклади (підрозділи) для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Харчування пацієнтів в умовах стаціонару
   безкоштовно
 • Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарниx умовах
  • Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті.
   безкоштовно
  • Проведення термінової нейровізуалізації (КТ або МРТ) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (не пізніше 60 хвилин з моменту звернення пацієнта/пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт, який/яка є кандидатом для проведення тромболізису, в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги та не пізніше 24 годин з моменту звернення усіх інших пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта/пацієнтки для проведення нейровізуалізації.
   безкоштовно
  • Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін)
   безкоштовно
  • Глюкоза в цільній крові або сироватці крові
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МИВ))
   безкоштовно
  • Загальний аналіз сечі
   безкоштовно
  • Інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • КТ або МРТ (у цілодобовому режимі)
   безкоштовно
  • ЕКГ (у цілодобовому режимі)
   безкоштовно
  • УЗД з проведенням доплерографії
   безкоштовно
  • Інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами, із лабораторним та нейровізуалізаційним контролем після її проведення.
   безкоштовно
  • Застосування ендоваскулярних методів лікування за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
   безкоштовно
  • Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
   безкоштовно
  • Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при поступленні та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 годин після госпіталізації).
   безкоштовно
  • Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 годин після госпіталізації.
   безкоштовно
  • Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.
   безкоштовно
  • Проведення заходів із вторинної профілактики інсульту.
   безкоштовно
  • Направлення пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров’я для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затверджених головним лікарем/медичним директором клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді інсульту та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді інсульту.
   безкоштовно
  • Оцінка тяжкості порушень життєдіяльності на момент виписки за модифікованою шкалою Ренкіна (МШР).
   безкоштовно
  • Розроблення та організація навчання для родини / доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов’язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.
   безкоштовно
  • Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
   безкоштовно
  • Забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та препаратами для ентерального харчування.
   безкоштовно
 • Медична допомога дорослим в амбулаторниx умовах
  • Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові
   безкоштовно
  • Морфологічне дослідження клітин крові
   безкоштовно
  • Визначення групи крові і резус фактору
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін)
   безкоштовно
  • Ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові
   безкоштовно
  • Ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-0 (ASLO, кількісне визначення))
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ))
   безкоштовно
  • Тести на тропонін
   безкоштовно
  • Вітамін Д
   безкоштовно
  • Глюкоза в цільній крові або сироватці крові
   безкоштовно
  • Глікозильований гемоглобін
   безкоштовно
  • Загальний аналіз сечі;
   безкоштовно
  • Копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин; - кал на гельмінтів;
   безкоштовно
  • Дослідження спинномозкової рідини
   безкоштовно
  • Дослідження на онкологічні маркери
   безкоштовно
  • Інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
   безкоштовно
  • бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма
   безкоштовно
  • бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма)
   безкоштовно
  • Бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;
   безкоштовно
  • Бакпосів на стафілокок + антибіотикограма
   безкоштовно
  • Бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма)
   безкоштовно
  • Бакпосів крові на стерильність (аероби)
   безкоштовно
  • Бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики
   безкоштовно
  • Бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа)
   безкоштовно
  • Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики
   безкоштовно
  • Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу)
   безкоштовно
  • Інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С
   безкоштовно
  • Молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз
   безкоштовно
  • Антигену SARS-CoV-2
   безкоштовно
  • Для діагностики новоутворень
   безкоштовно
  • Інші молекулярно-генетичні досліджень: дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
   безкоштовно
  • HBsAg
   безкоштовно
  • Антитіла до HCV
   безкоштовно
  • Сифіліс РМП
   безкоштовно
  • Антитіла до ВІЛ;
   безкоштовно
  • Коронавірусної хвороби COVID-19
   безкоштовно
  • Інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших)
   безкоштовно
  • Туберкульозу
   безкоштовно
  • Інші імунологічнІ дослідження для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями відповідно до потреб пацієнтів.
   безкоштовно
  • Імунологічних досліджень для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями (імуноглобулін А, імуноглобулін Е, імуноглобулін M, імуноглобулін G, імунограма та інші)
   безкоштовно
  • Цитологічні дослідження - зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу
   безкоштовно
  • Цитологічні дослідження: секрету простати
   безкоштовно
  • Цитологічні дослідження зішкрібу з уретри
   безкоштовно
  • Цитологічні дослідження пунктату (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії)
   безкоштовно
  • Цитологічні дослідження - транссудату, ексудату, секрету, екскрету (молочна залоза, рана тощо)
   безкоштовно
  • Цитологічні дослідження - інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія)
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження вишкрібання цервікального каналу
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження біопсії шийки матки (не ексцизійна)
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження біопсії шкіри
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження біопсії простати
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопи, цистоскопії)
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів, й гормональних досліджень
   безкоштовно
  • Гістологічні дослідження тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (ТЗ загальний, ТЗ вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ), інсулін, адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін), кортизол (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)
   безкоштовно
  • Інші гістологічні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові.
   безкоштовно
  • Проведення необхідних інструментальних досліджень (за умови наявності відповідного обладнання в закладі та відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я)
   безкоштовно
  • Рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютернатомографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням)
   безкоштовно
  • Магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням)
   безкоштовно
  • Сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням)
   безкоштовно
  • Ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії
   безкоштовно
  • Ендоскопічні дослідження
   безкоштовно
  • Гастроскопія
   безкоштовно
  • Езофагодуоденоскопія
   безкоштовно
  • Дуоденоскопія
   безкоштовно
  • Ректороманоскопія
   безкоштовно
  • Колоноскопія
   безкоштовно
  • Цистоскопія
   безкоштовно
  • Артроскопія
   безкоштовно
  • Гістероскопія
   безкоштовно
  • Бронхоскопія
   безкоштовно
  • Кольпоскопія
   безкоштовно
  • Інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
   безкоштовно
  • Електрокардіографія (ЕКГ)
   безкоштовно
  • Електроенцефалографія (ЕЕГ)
   безкоштовно
  • Спірографія
   безкоштовно
  • Холтерівське моніторування
   безкоштовно
  • Офтальмологічні дослідження
   безкоштовно
  • Офтальмометрія (кератометрія)
   безкоштовно
  • Офтальмоскопія
   безкоштовно
  • Рефрактометрія
   безкоштовно
  • Діоптриметрія
   безкоштовно
  • Периметр поля зору
   безкоштовно
  • Інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Призначення та/або корекція медикаментозного лікування
   безкоштовно
  • Динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів.
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
   безкоштовно
  • Здійснення діагностики і лікування латентної туберкульозної інфекції, а також виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб за умови наявності відповідних умов у закладі.
   безкоштовно
 • Езофагогастродуоденоскопія
  • Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
   безкоштовно
  • Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Діагностична езофагогастродуоденоскопія для візуального огляду стравоходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
   безкоштовно
  • Езофагогастродуоденоскопія для візуального огляду стравоходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.
   безкоштовно
  • Виконання поліпозиційної біопсії за системою «OLGA» (Оперативна система оцінки гастрита) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунку, у тілі шлунку по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунку.
   безкоштовно
  • Вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «С&М».
   безкоштовно
  • Знеболення та/або обов’язкове анестезіологічне забезпечення.
   безкоштовно
  • Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час езофагогастродуоденоскопії.
   безкоштовно
  • Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у випадку його проведення).
   безкоштовно
  • Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
   безкоштовно
  • Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.
   безкоштовно
  • Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнту/пацієнтці.
   безкоштовно
 • Колоноскопія
  • Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
   безкоштовно
  • Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Діагностична колоноскопія для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
   безкоштовно
  • Колоноскопія для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.
   безкоштовно
  • Виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) для діагностики неопластичних колоректальних утворень.
   безкоштовно
  • Знеболення та/або обов’язкове анестезіологічне забезпечення.
   безкоштовно
  • Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час колоноскопії.
   безкоштовно
  • Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у випадку його проведення).
   безкоштовно
  • Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
   безкоштовно
  • Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнту/пацієнтці.
   безкоштовно
 • Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим
  • Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги.
   безкоштовно
  • Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та моніторинг порушень функцій життєво важливих органів і систем, з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.
   безкоштовно
  • Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій.
   безкоштовно
  • Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), надання ефективного знеболення та забезпечення цілодобового доступу до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
   безкоштовно
  • Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.
   безкоштовно
  • Розміщення пацієнтів в одно- або, двомісних палатах, обладнаних згідно з затвердженим МОЗ України табелем оснащення.
   безкоштовно
  • Оцінка та корекція нутриційного статусу.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота; електроліти: калій, хлор, натрій, магній)
   безкоштовно
  • Глюкоза в цільній крові або сироватці крові
   безкоштовно
  • Загальний аналіз сечі
   безкоштовно
  • Копрограма
   безкоштовно
  • Бактеріологічні дослідження
   безкоштовно
  • Інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів
   безкоштовно
  • Електрокардіографія (ЕКГ) (за місцем надання медичних послуг)
   безкоштовно
  • Ультразвукові дослідження (у закладі або на умовах договору підряду)
   безкоштовно
  • Рентгенологічні дослідження (у закладі або на умовах договору підряду)
   безкоштовно
  • Інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
   безкоштовно
  • Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, при виконанні всіх болісних процедур.
   безкоштовно
  • Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
   безкоштовно
  • Забезпечення симптоматичної терапії (в тому числі фармакотерапевтичних, хірургічних, фізіотерапевтичних та інших методів лікування за показаннями) відповідно до Національного переліку лікарських засобів.
   безкоштовно
  • Надання за показами кисневої терапії.
   безкоштовно
  • Надання за показами респіраторної підтримки (СРАР терапія та/або неінвазивна вентиляція легень, та/або інвазивна вентиляція легень).
   безкоштовно
  • Забезпечення харчування в умовах стаціонару, зокрема лікувального харчування.
   безкоштовно
  • Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.
   безкоштовно
  • Організація надання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/закладах відповідного профілю надання медичної допомоги (в т.ч. в умовах інтенсивної терапії) при наявності показань.
   безкоштовно
  • Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.
   безкоштовно
  • Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби для лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або 303, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.
   безкоштовно
  • Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.
   безкоштовно
 • Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричинено коронавірусом SARS-CoV-2
  • Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
   безкоштовно
  • Проведення тестування на 8ЛЯ8-СоУ-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у пацієнта/пацієнтки з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (СОУГО-19) відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України.
   безкоштовно
  • Розгорнутий клінічний аналіз крові
   безкоштовно
  • Визначення групи крові і резус фактору
   безкоштовно
  • Біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, лактат, електроліти, тропонін, феритин)
   безкоштовно
  • Коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), Б-димер)
   безкоштовно
  • Глюкоза в цільній крові або сироватці крові
   безкоштовно
  • Аналіз сечі загальний; g. бактеріологічні дослідження
   безкоштовно
  • Інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.
   безкоштовно
  • Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ) з метою виключення подовження інтервалу QT.
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (СОУІБ-19) відповідно до галузевих стандартів.
   безкоштовно
  • Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
   безкоштовно
  • Надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО.
   безкоштовно
  • Забезпечення моніторингу розвитку септичного шоку (синдром системної запальної відповіді).
   безкоштовно
  • Забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.
   безкоштовно
  • Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
   безкоштовно
  • Проведення заходів із профілактики загальних ускладнень.
   безкоштовно
  • Проведення заходів із вторинної профілактики супутніх захворювань.
   безкоштовно
  • Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
   безкоштовно
Онлайн запис